RUMELİ İNTERAKTİF MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Rumeli İnteraktif Mağazacılık ve Pazarlama Ltd. Şti olarak firmamız siz değerli üyelerimizi gerek online satış web sitelerimizi kullanarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel veri ve bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Rumeli İnteraktif Mağazacılık ve Pazarlama Ltd. Şti ünvanı altında satış yapan tüm web sitelerimiz;

www.kumasfirsati.com

www.parcakumas.com

www.rumeliinteraktif.com

www.miamaidesign.com

(Tüm bu web siteleri bundan sonra ‘’RUMELİ’’ olarak anılacaktır.) RUMELİ aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. RUMELİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

RUMELİ işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. İstanbul Ticaret Odası’nın 822461 sicil numarasına kayıtlı, 0735072814400012 MERSİS numarasına sahip, SEYRANTEPE MAH. NATO CADDESİ NO:40 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL adresinde bulunan Rumeli İnteraktif Mağazacılık ve Pazarlama Ltd. Şti, yürüttüğümüz faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.

Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. Kişilere ve/veya yurt dışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir. RUMELİ tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

RUMELİ’NİN kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir? Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

RUMELİ kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor? RUMELİ’YE ait ve yukarıda belirtilen web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca RUMELİ tarafından işlenmektedir. RUMELİ kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

RUMELİ, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: o Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, o İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, o Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’in ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, o Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, o Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’in ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, o Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, o Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, o Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, o Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, o Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

RUMELİ kişisel verilerinizi nasıl koruyor? RUMELİ ile paylaşılan kişisel veriler, RUMELİ gözetimi ve kontrolü altındadır. RUMELİ, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik güvenlik testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. RUMELİ kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden RUMELİ sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz RUMELİ’nin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ve/veya sunucu ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; a. İşlenip işlenmediğini öğrenme, b. İşlenmişse bilgi talep etme, c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileri saklama süresi nedir? 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, RUMELİ tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.

Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz RUMELİ tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim? KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar RUMELİ’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca RUMELİ’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda RUMELİ’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin RUMELİ’ye doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

RUMELİ’ye kişisel verilerinizle ilgili soru sormak için Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@rumeliinteraktif.com eposta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. RUMELİ, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, RUMELİ, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. Rumeli İnterkatif Mağazacılık ve Pazarlama Ltd.Şti Seyrantepe Mah. Nato Cad. No:40 Kağıthane / İstanbul - Türkiye